കാത്തിരിപ്പിന്‍റെ പടിവാതിലോളം കാര്‍മേഘവുമേന്തി വന്ന മഴ എവിടെ ?
അവളെ കാണ്മാനില്ല !!

Comments

ajith said…
അമ്രൂതവര്‍ഷിണീ രാഗമൊന്ന് പാടിയാല്‍..!!

Popular posts from this blog

ഓസ്കാർ

പഴംചുട്ടതുംഞാനും

അറിയാതെ മറന്നു പോയ ചില വരികള്‍ ... ഈണങ്ങള്‍....