"""""""""""""കറുകനാമ്പുകള്‍ """"""""""""": “കുരങ്ങന്മാരെ പറ്റിച്ച സുത്രശാലിയായ കുറുക്കന്‍ “

"""""""""""""കറുകനാമ്പുകള്‍ """"""""""""": “കുരങ്ങന്മാരെ പറ്റിച്ച സുത്രശാലിയായ കുറുക്കന്‍ “

www.pappoos.com/beta/wordpress/wp-admin

Comments

Popular posts from this blog

ഓസ്കാർ

പഴംചുട്ടതുംഞാനും

അറിയാതെ മറന്നു പോയ ചില വരികള്‍ ... ഈണങ്ങള്‍....